2014...rok zmien

Áno , toto je najväčšia úloha tohto roka. 2014 – rok zmien , tých osudových a napriek tomu náhlych. Mnoho z nás sa bude snažiť vymeniť svoje istoty – majetky, byty, domy, usadlosti...ale aj zeme a krajiny za niečo nové . Je to rok veľkého sťahovania národov.

2 na začiatku letopočtu nám ukazuje , že je to všetko osudové. Ak sme sa dlhé roky k niečomu odhodlávali, práve tento rok je práve na to vhodný. Načo čakať ďalších 20 rokov na zmeny ak ich môžeme urobiť dnes. Veď konečne prišiel ten správny čas...tak konajme.

1 a 4 nám hovorí , že najväčšie zmeny nastanú práve v odchode od istoty. Mnohí z nás nájdu konečne odvahu a možno aj náhly popud na zmenu...zmenu radikálnu a osudovú. Mnohí zmenia svoje bývanie...ale aj krajinu bývania. Kľudne to môžu byť aj zmeny zaoceánske. Preto ak máte už dlhší čas pocit, že potrebujete získať nadhľad niekde z poriadnej diaľky...teraz je ten správny čas...nemusíte už na nič čakať, len sa rozhodnúť a ísť za hlasom srdca. Mnohé zmeny vo vzťahoch začali už minulý rok 2013 a tento rok sa len ukončia odchodom .

5 nám práve ukazuje, že všetky zmeny budú náhle, nepremyslené a často aj plynúce z hádok a nedorozumení. Ale ako vieme všetko zlé je na niečo dobré...a tak mnohí konečne upustia od zotrvávania vo vzťahoch ktoré nefungujú, len preto , že sú zbabelí a leniví niečo zmeniť. Niekedy na zmenu stačí málo...a práve to bude tento rok časté. Preto buďte pripravení .

Buďte pripravení a zbalení aj na cesty kedykoľvek a kdekoľvek. Cestovať budeme hlavne letecky, preto hľadajte lacné letenky na webe a baľte kufre. Celý rok 2014 bude pretkaný zážitkami z ciest s priateľmi alebo za priateľmi. V roku 2014 nás čakajú spoločenské udalosti, cestovanie, nové priateľstvá , informácie ..

7 ktorá nám udáva celý rok 2014 nám ukazuje na osudovosť týchto zmien. Áno, všetko je a bude tak ako má byť. Aj keď mnohokrát sa nám to nepáči alebo nezdá...nakoniec s odstupom času si povieme, že nech to bolo akokoľvek ťažké, bolo to to najlepšie čo nás postretlo .

A presne tak to bude aj v roku 2014. Preto buďte pripravení a nebráňte sa . to je hlavná rada odo mňa na rok 2014.

Aby sme si takto o rok mohli spolu povedať....že to bol najlepší rok za posledné roky.

Veľa šťastia , lásky a zdravia

Praje

Čarodejka Miška


 Yes, this is the biggest task this year . 2014 - a year of changes , those fateful and yet sudden. Many of us will try to replace their security - property , flats, houses , farmhouses ... but also the land and countries for something new . It is the year of the great migration of people

.
2 at the beginning of the era shows us that it's all fated . If we werw making a decision for many years, now is the time. Why wait another 20 years to change something  if we can do it today . After all, finally came the right time ...

Let us do so


1 and 4 tells us that the greatest changes occur just from deviating . Many of us finally find the courage and perhaps impulse for change ... change radically and fateful . Many change their housing ... but country to live in.Certainly it may be overseas. . Therefore, if you have felt for a long time the need to get some overview from far away... Now is the right time ... you do not have to wait , just decide and follow the voice of the heart . Many changes in relationships have already started last year 2013 and this year just will be completed in the departure.
5 We just shows that all changes will be sudden , not thought throught. premeditated and often resulting from quarrels and misunderstandings . But as we know every cloud has a silver lining ... and so many finally waive persistence in relationships that do not work , just because they are cowardly and lazy to change something . Sometimes just a little change is needed ... and that is what this year is frequent.

So be prepared!


7 which gives us the whole of 2014 shows us the fatality of these changes . Yes , everything is and will be as it should be . Although many times we do not like or it does not seem right... at the end,in hindsight, we say that no mater how difficult , it was the best thing that could happen to us.


And exactly this exactprediction will happen in 2014. So be prepared and do not fight it.

It is the main advice from me for the 2014.


Sowe can recount the following year together and say .... it was the best year in recent years .

LOTS OF HAPPINESS LOVE AND HEALTH
 

 

 

 

 

 

PrihlásenieKto je online

Máme hostí: 5 pripojení

Partneri